Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις εκλογές

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από τους κάτωθι:

α.  Πρόεδρος

β.  Αντιπρόεδρος

γ.   Γενικός Γραμματέας

δ.  Ταμίας

ε.   Γενικός Έφορος

στ. Μέλος (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων)

ζ.   Μέλος

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:

α. Πρόεδρος

β. Δύο μέλη

Από τη στιγμή που αποφασιστούν εκλογές για τον Αθλητικό Σύλλογο θα πρέπει :

1. Οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μια εβδομάδα πριν της προγραμματισμένες εκλογές.

2. Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται, να ψηφίζουν και να εκλέγονται, όλα τα μέλη του σωματείου, εφόσον έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

(θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ένα χρόνο νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγή των εκλογών).

Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση.

3. Κάθε μέλος συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.

4. Θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το σωματείο.

5. Δεν μπορεί να είσαι μέλος ενός Αθλητικού Σωματείου όπως αναφέρετε στον ΝΟΜΟΣ 4726 / ΦΕΚ Α/181/18.09.2020 – ΜΕΡΟΣ Α’ – Άρθρο 1 «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί».

6. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του Αθλητικού Σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.

7. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης, με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων μελών του οργάνου.

8. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τα υποψήφια μέλη της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους.

9. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφια μέλη του προς συγκρότηση οργάνου μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου.

Στους παρακάτω συνδέσμους παρακαλούμε κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ